Vedtekter for Sannidal Historielag og Sannidal Bygdetun

§ 1 Sannidal Historielag ble stiftet 20.august 1942. Laget har sitt virkeområde innenfor tidligere Sannidal kommune.

§ 2 Lagets formål er:
• å arbeide for å ta vare på kulturhistoriske verdier innenfor lagets virkeområde
• å vekke interesse for og spre opplysning om tidligere Sannidals kulturhistoriske liv og virke.
• for å nå dette målet må laget arrangere tilstelninger, holde møter, samle opplysninger om muntlige tradisjoner og sette i gang tiltak av historisk interesse.
• å drive Sannidal bygdetun, det vil si å ta vare på den gamle bygningskulturen i bygda i tunform og å samle gjenstander som sammenlagt gir et mest mulig fullbyrdig bilde av livet og levemåten i eldre tid.

§ 3 Medlem av laget kan enhver bli som har betalt årskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Foreninger og lag og bedrifter kan få kollektivt medlemskap. Kollektive medlemmer har én stemme pr tilsluttet forening.

§ 4 Årsmøtet er lagets høyeste myndighet, og det holdes innen utgangen av april måned. Det kunngjøres i lokalpressen med minst 14 dagers varsel. Følgende saker behandles på årsmøtet: Årsmelding, reviderte regnskaper og valg av styre for Historielaget, revisor, Bygdetunskomité, redaksjonskomité for «Arven» og valg komité.

§ 5 Styret består av fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. I tillegg møter leder i Bygdetunkomiteen og ett medlem av redaksjons- komiteen for «Arven». Det velges tre vararepresentanter samt fem representanter til Bygdetunkomiteen. Leder i styret velges for 1 år av gangen, de øvrige for 2 år. Halvparten går ut hvert år. Disse reglene gjelder også for Bygdetunkomiteen. Festkomiteen (10 medlemmer), redaksjon komiteen for «Arven» (fem medlemmer) og valgkomiteen (tre medlemmer) velges i sin helhet hvert år. Ansvar for ajourføring av abonnementslister for «Arven» tillegges redaksjonskomiteen i samarbeid med lagets kasserer.

§ 6 Styret utøver lagets myndighet og er ansvarlig for drift og møtevirksomhet. Styret kan gjøre vedtak når leder eller nestleder og minst to av styrets øvrige medlemmer er til stede. Ved behandling av saker som vedrører Bygdetunet og «Arven» skal leder i Bygdetunkomiteen og ett medlem av redaksjonskomiteen for «Arven» være til stede før det kan gjøres vedtak.

§ 7 Sannidal Bygdetun er en selvstendig juridisk person som eies av Sannidal Historielag. Leder i Bygdetunkomiteen har disse oppgavene: han skal sørge for vedlikehold av bygningene og samlingene og være ansvarlig for utleie/utlån av tunet. Ellers har lederen i Bygdetunkomiteen det daglige ansvaret for museets drift i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen for halvoffentlige museer og ellers godkjente vedtekter. Ved større arbeider må fylkeskonservatoren eller den han bemyndiger, godkjenne saken. Dessuten skal han, i samarbeid med kassereren i Sannidal Historielag og det øvrige styret, lage årlig budsjettforslag som sendes fylkeskommunen og andre bidragsytere, vedlagt forgående års reviderte regnskap og årsmelding og etter de retningslinjer som gjelder til enhver tid.

§ 8 Sannidal Bygdetun skal sørge for å ha en rimelig museumsteknisk standard med katalogisering og dokumentasjon. Museet skal kunne stille seg til rådighet for forskning, drive utadvent formidling og ellers stille seg åpen for annen allmennkulturell virksomhet, så langt denne er forenlig med det rent museale arbeid. Museet skal være tilgjengelig for alle. Åpningstidene må derfor kunngjøres. Når skoleklasser med lærer besøker museet som ledd i undervisningen, bør de ha gratis adgang. Museet skal så langt råd er bistå skolene med informasjon og veiledning.

§ 9 Museets gjenstander bør ikke avhendes. Ingen av museets gjenstander må føres ut av landet, jfr. Lov om kulturminner av 9/6 1978, paragraf 23. Ellers er det Sannidal Historielags styre som forvalter både lagets og museets eiendeler.

§ 10 Ved mottak av nye gjenstander til Bygdetunet skal det føres et standardskjema hvor giver aksepterer at dersom Sannidal Bygdetun har flere gjenstander av samme ting, alternativt har plassmangel, kan gjenstanden auksjoneres bort til inntekt for Sannidal Historielag.

§ 11 Hvis disse vedtektene skal forandres kreves det 2/3 flertall på Sannidal Historielags årsmøte. Oppløsning av Bygdetunet eller Historielaget kan ikke skje uten at to årsmøter etter hverandre vedtar dette med minst2/3 flertall. Ved oppløsning av museet går bygninger og samlinger over til Berg Kragerø museum der ikke annet er bestemt. Ved eventuell oppløsning av Bygdetunet, vises for tomtens vedkommende til det som er nevnt i gavebrevet fra fam. Thomas og Ole Wastøl

Vedtektene er revidert og enstemmig godkjent på årsmøtet 24. april 2019.