Stilftelse og formål

Sannidal var egen kommune fram til 1960, da den ble innlemmet i Kragerø, sørvest i Telemark fylke. Sannidal Historielag hadde sitt konstituerende møte 20. august 1942. Stifterne satte seg som mål å nedtegne hva folk visste om skikk og bruk i gammel tid, samle eldre møbler, husgeråd og redskap, samt arbeide for å skape et bygdetun. Formenn i laget har vært Kristen Lindheim, Torkell A. Tande, Hans Mjelland, Fridtjof Thorbjørnsen, Ragnar A. Grønåsen, Alf Martin Dalen og nåværende leder Kjell Ove Heistad.

Aktiviteter

Fra den spede begynnelse i 1942 med 15 personer til stede på det første møtet, har Sannidal Historielag vokst til et aktivt lag med nærmere 500 medlemmer i dag. Laget arrangerer møter og turer, har stått for innsamling av amerikabrev og driver for tiden med innsamling og digitalisering av fotografier, under ledelse av Ernst Kalseth. Et prosjekt i forbindelse med kulturminneregistrering er påbegynt. Historielaget driver også Sannidal bygdetun, som ligger 300 meter vest for kirken i bygda. I tillegg til dette svarer Reidun Heldal på vegne av laget på spørsmål om slekt i Sannidal.

Publikasjoner

Historielaget har blant annet gitt ut tre bygdebøker (to gårds historier og en kulturhistorie) og heftet «Sannidal i krigsårene 1940-45». Siden 1981 har meldingsbladet «Arven» kommet ut med tre nummer i året, til sammen 105 utgaver med variert lokalhistorie. Bladet finansieres med frivillige gaver fra leserne, og det greier seg svært bra. Av oppgaver laget har tatt på seg, kan nevnes innspillingen av Sannidals filmen i 1953-54. Denne ble overspilt til video i 1984.

Bygdetunet

Siden 1949 har 8 bygninger fra 1700- og 1800-tallet blitt samlet her: kvernhus, stolpebu, låve, stabbur, stue, våningshus, korntørke og husmannsstue. I husene finnes det rundt 1200 gjenstander, for det meste fra bondekulturen og arbeidslivet i Sannidal på 1700-, 1800- og 1900-tallet. På bygdetunet foregår flere store arrangementer hvert år.

Et svært viktig foretak de siste årene har vært å stelle i stand såkalte «Bygdetun dager» for elevene ved Sannidal ungdomsskole. En hel dag er da avsatt til å vise gamle arbeidsteknikker og samfunnsliv ellers for elevene. Det er skikkelig «sus av gamle dager» over bygdetunet denne dagen. Både elevene, lærerne og aktørene, de sistnevnte bestående av nærmere 60 bygdefolk, bruker klesdrakter fra tidligere tider. På denne måten prøver vi å lære den oppvoksende slekt at solid kunnskap om egen kulturell bakgrunn gir et trygt utgangspunkt for framtida.