bygdetun1
Fra venstre: Barlandbua, Heglandshuset, stabburet og låven.

Den store sandbanken
I Vestre Sannidal ble det dannet en sandbanke av isbreen som dekket Norge for omkring 10.000 år siden. Sandbanken har gitt bygda navn. Den het på gammelnorsk Sandhaukadalir – dalen med sandbanken. Her var trolig første bebyggelse med gården Mo som sentrum. På 1200-tallet ble den første kirken reist. Deler av denne stavkirken finnes i den nåværende kirken fra 1772.

Sannidal Historielag
Laget ble stiftet i 1942, med formål å nedtegne hva folk visste om skikk og bruk i gammel tid, samle eldre møbler, husgeråd og redskap, samt arbeide for å skape et bygdetun. Bygdetunet ble virkelighet i 1949 da tomta på furumoen like vest for kirken ble skilt ut fra gården Øvrebø og gitt som gave. Her er det samlet bygninger fra 17- og 1800-tallet. De er flyttet hit fra forskjellige steder i bygda, og rommer inventar og redskapssamlinger. Uten gaver og dugnadsinnsats fra bygdefolket hadde ikke bygdetunet vært en realitet i dag.

Heglandshuset
Fra gården Østre Hegland har vi fått Heglandshuset. Deler av første etasje kan være fra siste halvdel av 1600-tallet, mens andre etasje er tilføyd rundt 1750. Seinere endringer gjør huset typisk for våningshus i Sannidal på 1800-tallet. Inventaret er fra forskjellige perioder, det meste fra tiden rett etter 1800.

bygdetun5
Stabburet.

Stabburet
Et stabbur oppført i første halvdel av 1800-tallet er flyttet fra gården Mo til Bygdetunet.

Stolpebua
På Barland i Kjølebrønd tjente Stolpebua som oppbevaringssted for mat. Her var kornbinge og mjøltønner, saltet kjøtt og fisk og stabler med flatbrød. Bua er fra slutten av 1700-tallet.

bygdetun4
Fra venstre: Kvernhuset, Røsbekkstua og Dobbedalstua.

Kvernhuset
Kvernhuset er fra Sæteren ved Wåsjø er trolig fra ca. 1830. Det var sist i bruk under krigen 1940-45.

Låven
Fra Midtgården i Farsjø har vi fått låven som ble bygd på slutten av 1700-tallet. Den er satt sammen av to deler. Den østre skal ha kommet fra naboeiendommen Ødegården. Her er samlet bl.a. jord- og skogbruksredskap, tømmermannsutstyr, sleder, ski og skøyter. Under låven er større gjenstander plassert.

bygdetun3
Fra kjøkkenet i Dobbedalstua.

Dobbedalstua
Våningshuset på Dobbedalen er bygd i 1854. Den er utstyrt med forskjellig inventar, mesteparten fra 1800-tallet. Her er vevutstyr, skomakerverktøy og annet.

Røsbekkstua
Stua sto opprinnelig på Røsbekk vest i Sannidal og ble flyttet til Mo rundt 1925. Dette har vært bolighuset på en husmannsplass, og har nok rommet en stor familie med mange barn. Den er innredet med møbler o.a. fra siste halvpart av 1800-årene.

Korntørka
Østre Hegland er opprinnelsesstedet til Korntørka, som sikkert også har vært brukt til røyking av kjøtt. Den er trolig satt opp i siste halvdel av 1700-tallet.

Tre rotkubber av store Sannidalstrær har fått plass under en halvtekke, sammen med noen skogbruksredskaper.

Dobbedalsgrana på 8,6 kubikk var 35 m høy og ca. 170 år gammel da den ble felt i 1992. Ellers finnes furu fra Mørland med alder rundt 250 år, og bjørk fra Frøvik.

bygdetun2
Fra bygdetundagen.

Hvert år er Sannidal Bygdetun ramme om den lokale 17. mai-feiringen.
En bygdetundag finner sted annet hvert år og aktiviserer medlemmer av Historielaget og elevene ved Sannidal ungdomsskole.
Området blir ellers brukt til andre større og mindre aktiviteter som grautfest og skogdag.

Sannidal Bygdetun ligger omtrent 1 km vest for avkjøring fra E-18 på Tangen i Sannidal, og videre ca. 300 m forbi kirken i bygda.
SE KART

Bygdetunet har ikke fast åpningstid.
For omvisning og opplysninger:
Petter W. Baann tlf 992 05 761
Berg-Kragerø Museum tlf 35 98 14 53